Aanmelden voor kraamzorg

1.Inleiding

1.1Deze verklaring beschrijft het beleid van Jillz Kraamzorg (KvK 73949299) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. 1.2 Bij Jillz Kraamzorg schrijft u zich ( o.a. ) in via de website, daarbij worden verschillende privacygevoelige gegevens verwerkt die in sommige gevallen met andere bedrijven worden gedeeld. (eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars). 1.3 Jillz Kraamzorg gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG.

2.Persoonsgegevens

Jillz Kraamzorg gebruikt de volgende persoonsgegevens bij een aanmelding, Naam * adresgegevens *telefoonnummer(s) * e-mailadres * geboortedatum * BSN nummer en verzekeringsgegevens. (Deze zijn nodig voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor Kraamzorg).

3. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

3.1 Jillz Kraamzorg stuurt de verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundigen of degene die in opdracht van Jillz Kraamzorg een dienst levert. 3.2 Indien Jillz Kraamzorg gegevens aan derden verstrekt zorgt Jillz Kraamzorg er voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden dan behorende bij verlening kraamzorg worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere staat dat de gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden , met uitzondering van overeengekomen aard en omvang wettelijke bewaartermijn. 3.3 Jillz Kraamzorg zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

4. Beveiliging en bewaring

4.1 Jillz Kraamzorg neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Jillz Kraamzorg zorgt er voor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens , dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls.

4.2 Jillz Kraamzorg bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. (behalve op grond van wettelijke verplichting).

5. Cookies

Jillz Kraamzorg maakt geen gebruik van cookies

6. Websites en derden

De website van Jillz Kraamzorg kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks , hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.

7. Wijzigingen

Jillz Kraamzorg kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

8. Rechten

Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens kan, door een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

9. Contact met Jillz Kraamzorg

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Jillz Kraamzorg wilt opnemen kan dat .. Telefonisch : 0628909685 Of Per mail Jillzkraamzorg@gmail.com